Các hoạt động nhà trường khác

ÔN TẬP ĐỔI CÁC ĐƠN VỊ ĐO VÀ GIẢI TOÁN LIÊN QUAN

 

Bài 1/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a/ 28cm= ……mm          105dm=……..cm            312m=…….dm               15km=………

b/ 730m=……dam          4500m=…….hm             3000cm=….m                 18000m=…..km

c/ 7m25cm=…..cm         2km58m=…..m               3km 55m=….m               18m27cm=…..cm

d/ 755dm=…m…dm      4075m=…km…m           165dm=…m…dm            2080m=…km…m

Bài 2/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a/ 21 yến=…kg                130 tạ=…kg                   44 tấn=…kg                      300kg=…yến

b/ 150 tạ=…kg                700kg=…tạ                     75 tấn=…kg                     25000kg=…tấn

c/ 4kg127g=…g             5 tấn 145kg=…kg           3kg 125g=…g                  2kg50g=…g

d/ 1256g=…kg…g          6005g=…kg…g             2012g=…kg…g                7048kg=…tấn…kg

Bài 3/ Viết số đo diện tích sau:

a. Bốn trăm linh năm đề-ca- mét vuông           b. Mười hai nghìn sáu trăm héc-tô mét vuông

c. Năm nghìn ba trăm hai mươi mốt mi-li-mét vuông 

d. Mười chín nghìn không trăm hai mươi héc ta.

Bài 4/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 8dam2=…m2                    5dam2=…m2                    20hm2=...dam2                 5cm2=...mm2     

  3m2=...cm2                         7ha=...m2                          13km2=...ha                    12ha=...dam2

b/ 300m2=...dam2                700m2=...dam2                   2100dam2=...hm2            900mm2=...cm2

   8000dm2=...m2                 50000m2=...ha                   34000ha=...km2               80000m2=...hm2

c/ 4dam225m2=...m2            24hm2 6dam2=...dam2        38m225dm2=...dm2         5ha25m2=...m2

15dm2 9cm2=...cm2             7dm2 5cm2=...cm2              15hm2 23dam2=...dam2    

d/ 198cm2=...dm2...cm2      2080dm2=...m2...dm2        3107mm2=...cm2...mm2   760m2=...dam2...m2          150cm2=...dm2...cm2       2010m2=...dam2...m2     1028cm2=...dm2...cm2      1780m2=...dam2...m2
Bài 5/ Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà nẵng dài 791 km, quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:

a/ Đường sắt từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu km?

b/ Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu km?

Bài 6: Một cửa hàng trong ba ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300 kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu kg đường?

Bài 7: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m; chiều rộng bằng  chiều dài. Hỏi diện tích khu đất bằng bao nhiêu héc-ta?

Bài 8: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng chiều dài.

a/ Tính diện tích thửa ruộng đó

b/ Biết rắng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ thóc?

Bài 9: Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m; chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát sàn cả căn phòng đó, biết giá tiền 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng?

Bài 10: Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m; chiều rộng 4m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 1m20cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó?

Bài 11: Người ta trồng ngô trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài bằng  chiều rộng.

a/ Tính diện tích thửa ruộng đó.

b/ Biết rằng, trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 30 kg ngô. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được được bao nhiêu tạ ngô?

Bài 12: Một cửa hàng có 2 tấn đường. Ngày đầu bán được 400 kg. Ngày thứ hai bán được số đường bằng  số đường bán trong ngày đầu. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg đường?

Bài 13: Một công ty giống có 40 tấn thóc giống bán cho 3 hợp tác xã. Trong đó hợp tác xã A mua được  số thóc của công ty; hợp tác xã B mua được  số thóc còn lại. Hỏi xã C mua được bao nhiêu tấn thóc giống của công ty đó?

Bài 14: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 200m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, bình quân thu hoạch được 80kg thóc trên 100m2. Hỏi trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được mấy tạ thóc?

Bài 15: Sân nhà văn hóa thôn em hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta dùng những viên gạch hình vuông cạnh 30cm để lát sân. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch đó để lát kín sân nhà văn hóa? ( Biết mạch vữa không đáng kể).

Bài 16: Một khu đất có diện tích 5ha. Người ta dành  diện tích để làm đường đi,  diện tích để làm khu vui chơi. Phần đất còn lại để làm nhà ở. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu mét vuông?

Bài 17: Cách đây 4 năm, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi hiện nay của mỗi người, biết rằng mẹ hơn con 28 tuổi

Bài 18: Hiện nay mẹ hơn con 26 tuổi, Sau 3 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

 

Nguồn bài viết: Giáo viên tự soạn

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Giải toán trên mạng cùng VOlympic